Cisco Security Manager

Cisco Security Manager giúp cho phép thực thi chính sách nhất quán và xử lý sự cố nhanh chóng của các sự kiện bảo mật, cung cấp các báo cáo tóm tắt về triển khai bảo mật. Sử dụng giao diện tập trung của nó, các tổ chức có thể mở rộng hiệu quả và quản lý một loạt các thiết bị bảo mật của Cisco với khả năng hiển thị được cải thiện.

Dịch vụ của Cisco có thể giúp bạn tăng hiệu quả hoạt động, giảm chi phí hỗ trợ và cải thiện quản lý rủi ro khả dụng.

Không tìm thấy

Có vẻ như chúng tôi không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.