Cisco ASA 5500 Licenses

Cisco ASA 5500 Licenses giấy phép chỉ định các tùy chọn được bật trên ASA đã cho. Nó được đại diện bởi một khóa kích hoạt là một giá trị 160-bit (5 32-bit hoặc 20 byte). Giá trị này mã hóa số sê-ri (chuỗi ký tự 11) và các tính năng được bật.

Chương này mô tả cách lấy khóa kích hoạt và kích hoạt nó. Nó cũng mô tả các giấy phép có sẵn cho mỗi mô hình.

Cisco ASA 5500 Series

Các giấy phép tùy chọn riêng biệt mà bạn có thể thay thế giấy phép Base hoặc Security Plus. Bạn có thể trộn và kết hợp các giấy phép, ví dụ, giấy phép ngữ cảnh bảo mật 10 cộng với giấy phép Mã hóa mạnh; hoặc 500 giấy phép SSL VPN Clientless cùng với giấy phép GTP / GPRS; hoặc tất cả bốn giấy phép với nhau.

Không tìm thấy

Có vẻ như chúng tôi không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.